در این بخش می توانید با راهکارهایی برای مقابله با نژادپرستی در کلاس درس و نیز نحوه حمایت از دانش آموزان با نیازهای خاص آشنا شوید.

در این بخش: