©

Mat Wright

بیایید فکر کنیم اقلیت بودن در تیم معلمان و در پس‌زمینه اتاق کارکنان چگونه است؟ در جلسه بعدی معلمان، یک تمرین "راحتی" انجام دهید تا بیشتر در این زمینه تعمق کنید.

لیست زیر را به گروه‌های مختلف بدهید و ببینید چقدر با این مسائل راحتند و آن را از 1 تا 5 درجه‌بندی کنید. (1 برای خیلی ناراحت و 5 برای خیلی راحت)

گروه‌ها می‌توانند نظرشان را در کناره‌ها ثبت کنند. وقتی گروه‌ها به توافق رسیدند یک نفر را برای نوشتن نتایج و نظرها روی تخته انتخاب کنند.

نتیجه را به جلسه کارکنان ارائه دهید: این نتایج، چه مسائلی را درباره اتاق معلمان روشن می‌کنند؟ آیا نقاط مشترکی درباره راحتی یا ناراحتی افراد وجود داشت؟ چرا این چنین است؟ آیا توافق کلی وجود دارد که چه گروه‌هایی ممکن است کمتر از همه راحت باشند؟

با گروهتان درباره تاثیرات این مسئله و راه‌حل‌های عملی آن گفتگو و تعمق کنید.

چقدر در اتاق معلمان راحت هستید اگر:

1- خیلی ناراحت

5- خیلی راحت

نظرات

الگوی کاریتان با اکثریت فرق داشته باشد؟

1   2  3  4  5

 

مرد باشید؟

1   2  3  4  5

 

زن باشید؟

1   2  3  4  5

 

دین یا اعتقادتان با اکثریت فرق داشته باشد؟

1   2  3  4  5

 

معلول باشید؟

1   2  3  4  5

 

همجس‌گرا/ دوجنس‌گرا باشید؟

1   2  3  4  5

 

از اکثریت مسن‌تر باشید؟

1   2  3  4  5

 

از اکثریت جوان‌تر باشید؟

1   2  3  4  5

 

قومیتی متفاوت با اکثر گروه داشته باشید؟

1   2  3  4  5

 

دیگران را به خاطر رفتار یا گفتارشان به چالش بکشید؟

1   2  3  4  5

 

فعالیت از جین فرانکلین، گروه مدیریت چندگونگی، شورای فرهنگی بریتانیا گرفته شده است.

موضوعات مربوط