©

Mat Wright

هدف از گردآوری این مجموعه از نمونه‌های موردی، به اشتراك گذاشتن برخی از تجارب ما در ارتقای تفکر مثبت درباره نیازهای ویژه است. هدف دیگرمان توصیف آموزش دادن و استراتژی‌های مدیریت کلاس برای ایجاد یک محیط آموزشی دربرگیرنده و تجربه‌ای مثبت برای یادگیرندگان زبان انگلیسی با نیازهای خاص است. بعد از هر نمونه موردی یک فعالیت «خودبازتابی» آمده که می‌تواند برای اهداف آموزشی، هم در مرکز آموزشی خودمان و هم در جامعه گسترده‌تر آموزش زبان انگلیسی، مورد استفاده قرار گیرد. پاسخ‌های پیشنهادی به فعالیت‌ها هم در همین کتابچه گنجانده شده‌اند. فعالیت‌ها نه تنها سبب می‌شود که معلمان در بحث شرکت کنند بلکه این تفکر را هم به چالش می‌کشد که فقط کسانی که «مهارتهای» خاص دارند می‌توانند به یادگیرندگانی که نیازهای ویژه دارند درس بدهند.

در گذر سال‌ها ما شاهد تغییر طرز تفکر معلمان از ناپذیرا تا دربرگیرنده بوده‌ایم. در حال حاضر تبادل نظری بین معلمان و مدیران، معلمان و معلمان، معلمان، والدین و شاگردان، و شاگردان و شاگردان در جریان است. در نتیجه این تبادل نظر، تساهل و تسامح، آگاهی، درك متقابل و مدارا افزایش یافته است.

متن کامل این کتابچه را به فارسی از طریق لینک پایین دریافت کنید: 

موضوعات مربوط