©

Mat Wright

فعالیت ها

فعالیت‌های کلاسی برای مدرسین.

پروژه BritLit

متون درسی، نمونه‌های صوتی و صورت مسئله پروژه ادبیات بریتانیا.

طرح درس

طرح دروس و صورت مسئله‌های قابل دانلود برای تمام سنین.

آموزش به کودکان

فعالیت‌هایی برگرفته از ابزار آموزشی اینترنتی وب سایت آموزش انگلیسی برای کودکان.

نکات تدریس

فیلم‌های حاوی نکات و ایده‌هایی برای تدریس.