پناهندگان قلب عفونی ©

Edinburgh Showcase

فناوری جدید، چندرسانه‌ای، تکیه بر متن: اندک، رقص معاصر

پس از موفقیتِ من بینهایت درجشنواره ادینبورگ ۲۰۱۱، پناهندگان قلب عفونی همکاری دیگری میان دیل و هنرمند دیجیتال، برت هاجسون است. این رقص- نمایش بر زمینه سینماگونه ریتم‌های داب/ تکنوی آهنگساز و تهیه‌کننده موسیقی، شکلتون و ترانه‌سرا، ونجنس تنفولد ساخته شده است. این اجرا که دیل آن را 'ضربان قلب ملتی در آستانه تغییر'  توصیف کرده، درواقع سفری با دور تند در طول زمان است: از برآمدن انسان تا جهان امروزیِ آکنده از طمع و فساد  و بعد جامعه‌ای آخرالزمانی که ساکنانش ایدئولوژی امروز را پشت سر گذاشته‌اند. تماشا کردن اثر گاهی کار راحتی نیست و توجه همزمان به رقص، موسیقی و طراحی صحنه را می‌طلبد. همین ویژگی‌ها این اثر را تبدیل به اجرایی می‌کند که همه آرزوهای کمپانی تام دیل برای درگیر شدن با مسائل بشر امروز را در خود نهفته دارد؛ در همان حالی که مرزهای مرسوم طراحی رقص معاصر را نیز به چالش می‌گیرد.

پس از موفقیتِ من بی‌نهایت درجشنواره ادینبورگ ۲۰۱۱، پناهندگان قلب عفونی همکاری دیگری میان دیل و هنرمند دیجیتال، برت هاجسون است. این رقص- نمایش بر زمینه سینماگونه ریتم‌های داب/ تکنوی آهنگساز و تهیه‌کننده موسیقی، شکلتون و ترانه‌سرا، ونجنس تنفولد ساخته شده است. این اجرا که دیل آن را 'ضربان قلب ملتی در آستانه تغییر'  توصیف کرده، درواقع سفری با دور تند در طول زمان است: از برآمدن انسان تا جهان امروزیِ آکنده از طمع و فساد  و بعد جامعه‌ای آخرالزمانی که ساکنانش ایدئولوژی امروز را پشت سر گذاشته‌اند. تماشا کردن اثر گاهی کار راحتی نیست و توجه همزمان به رقص، موسیقی و طراحی صحنه را می‌طلبد. همین ویژگی‌ها این اثر را تبدیل به اجرایی می‌کند که همه آرزوهای کمپانی تام دیل برای درگیر شدن با مسائل بشر امروز را در خود نهفته دارد؛ در همان حالی که مرزهای مرسوم طراحی رقص معاصر را نیز به چالش می‌گیرد.

ویدئو را دانلود کنید (کلیک راست + ذخیره لینک)

موضوعات مربوط

موضوعات مرتبط